Loading...

เกี่ยวกับเมืองสะอาด

เกี่ยวกับเมืองสะอาดกรุ๊ป

เราสร้างเพื่ออนาคตของชุมชนให้สะอาด

กลุ่มบริษัทเมืองสะอาด เริ่มก่อตั้งขึ้นในชื่อ บริษัท เมืองสะอาด จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่สังคมมาตั้งแต่ปี 1999. ในปัจจุบันมีกิจการในนามของบริษัทของกิจการร่วมค้าและกลุ่มค้าร่วมอื่น ๆ. จัดทำโครงการต่าง ๆ มากกว่า 20 โครงการในกว่า 10 จังหวัด ในการรับจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยรับจ้างจัดเก็บ รื้อบ่อฝังกลบ กำจัดและแปรรูปขยะมูลฝอยให้กลับมาใช้ประโยชน์ ทั้งเป็นวัสดุรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และพลังงานทดแทน ซึ่งมีรูปแบบการจัดการแบบผสมผสานในแนวคิดการไปสู่การเป็น Social Enterprise ที่เติบโตคู่ไปกับการเจริญของสังคมและการบริการต่อชุมชน.

ตลอดเวลากว่า 21 ปีที่ผ่านมา ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงาน รวมทั้งความไว้วางใจที่ได้รับจากหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ กลุ่มบริษัทเมืองสะอาดได้ตระหนักและมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพและมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีและสมดุลย์ มีความมั่นคงและพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน ในกลุ่มบริษัทเมืองสะอาด (MSA) เราเชื่อมั่นว่าความก้าวหน้าในองค์กรที่ยั่งยืนในเส้นทางธุรกิจต้องรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและโครงการดี ๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย  ทดสอบ

WHY CHOOSE MSA

Mission / Vision / Core Values

เราเน้นให้บริการแก่สังคมในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำสิ่งที่เป็นภาระแก่สังคมกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีสะอาดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ลูกค้า และเกิดความยั่งยืนแก่บริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่าย ด้านการจัดการของเสียของสังคมให้เหลือน้อยที่สุด

เราปรารถนาที่จะเป็นบริษัทด้านการจัดการทรัพยากรของเสียชั้นนำของประเทศไทย มีเป้าหมายและพันธสัญญาอย่างมุ่งมั่นที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมและความต้องการทางสังคมของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น

ภารกิจหลักของเรา คือ การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแก่หน่วยงานราชการท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ ขณะเดียวกัน เรายังสนับสนุนการใช้ขยะให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าผ่านการให้การความรู้ การศึกษาและฝึกอบรม, สร้างจิตสำนึกและนวัตกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายขยะเป็นศูนย์ในที่สุด

ความเป็นเลิศ – ให้บริการจัดการขยะที่ทันเวลาและสนองความต้องการของชุมชน สนับสนุนการกำจัดขยะให้เป็นศูนย์ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและแผนงานการทำให้ขยะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า

นวัตถกรรม – การรวมเอาวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ผ่านการสร้างสรรค์ คิดค้นและทำงานร่วมกัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม – การสร้างความมั่นใจว่าชุมชนที่เราดูแลทั้งประเทศและในภูมิภาคได้รับการบริการในราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน อีกนัยหนึ่งถือเป็นการช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความเป็นผู้นำ – มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการสร้างจิตสำนึก ให้ความรู้และฝึกอบรม ตลอดจนการสนับสนุนนวัตถกรรมในการจัดการทรัพยากรของเสียและขยะมูลฝอย

การศึกษา - ส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร หุ้นส่วน และชุมชนเกี่ยวกับความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ และจัดการขยะอย่างเหมาะสม

ยึดหลักคุณธรรม – ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นมืออาชีพ และเคารพผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เรามุ่งมั่นเรื่องของการลดขยะลง
และสรรสร้างวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

9R
  • euse
  • ebuilt
  • ecycle
  • efinery
  • ecovery
  • epowering
  • eengineering
  • estructuring
  • emanufacturing

รับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อความทุกช่อง